Kuljetuspalvelut

Julkinen sektori hankkii merkittäviä määriä erilaisia kuljetuksia kuten henkilökuljetuksia sekä tavarakuljetuksia. ELY-keskukset sekä muut palvelusopimusasetuksen mukaiset toimivaltaiset viranomaiset kilpailuttavat joukkoliikennepalveluja.

Kuljetuspalveluissa kalusto vaihtelee henkilöautoista pakettiautoihin ja raskaaseen kalustoon. Kuljetuspalvelun tarjoajalla on kaluston ympäristöominaisuuksien lisäksi mahdollisuus vaikuttaa omalla suunnittelulla, seurannalla, ajotavallaan ja kaluston huollolla palvelun haitallisiin ympäristövaikutuksiin.

Merkittävimmät ympäristövaikutukset

Kuljetuspalveluiden merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat hiilidioksidipäästöt sekä terveydelle haitalliset hiukkaspäästöt. Liikenne tuottaa viidenneksen Suomen kaikista hiilidioksidipäästöistä. Vuonna 2013 tämä oli noin 13 miljoonaa tonnia kansainvälinen liikenne ja raideliikenteen sähköntuotanto mukaan lukien. Tästä tieliikenteen osuus oli yli 90 prosenttia. Yli puolet terveydelle haitallisista hiilimonoksidi- eli häkäpäästöistä ja noin puolet hiilivety- ja typenoksidipäästöistä on peräisin liikenteestä.

Vaikka merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät ajoneuvojen käytön aikaisista päästöistä, ajoneuvon elinkaaren aikana syntyy kuitenkin paljon muitakin haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka liittyvät raaka-aineiden louhintaan, ajoneuvon käytöstä ottamiseen ja renkaiden sekä voiteluöljyjen haitallisiin aineisiin. Ajoneuvot kehittyvät koko ajan ympäristön kannalta paremmiksi, mutta ajoneuvojen ja liikenteen määrä kuitenkin lisääntyy.


Sisältö tarkistettu: 25.11.2014 (Vesa Peltola)


Kuljetuspalvelut

Henkilökuljetukset

Motivan ohje julkiset henkilökuljetuspalveluhankinnat (pdf) (723.3 KB)
Päivitetty 12/2014
Laajuus 12 s.

Lue ensin: Näin käytät hankintaohjeitamme

Tätä Motivan ohjetta voi käyttää henkilökuljetuspalveluiden, kuten esimerkiksi koulu- ja vammaiskuljetuksia hankintaan. Tarpeen mukaan ohjeita voi myös hyödyntää linja-autokuljetusten ja taksipalveluiden tilaamisessa. Ohjeessa esitetyissä esimerkeissä on otettu huomioon ajoneuvojen energiatehokkuus, hiilidioksidipäästöt ja säännellyt pakokaasupäästöt

Julkisen hankkijan on huomioitava ainakin seuraavat energia- ja ympäristövaikutukset henkilökuljetuspalveluhankinnoissaan:
  • energiankulutus
  • hiilidioksidipäästöt
  • sekä typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöt


Huom! Ohje on päivityksen alla ja työ valmistuu huhtikuun 2017 lopussa.

Kysyttävää ohjeen soveltamisesta?

hankintapalvelu@motiva.fiKuljetuspalvelut

Siuntion joukkoliikenne- ja kuljetuspalveluhankinta

Siuntion kunnassa kilpailutettiin joukkoliikennepalvelut sekä kunnalliset kuljetuspalvelut.  Hankinta aloitettiin huolellisella vuoropuhelulla kunnan edustajien, liikennöitsijöiden sekä kuntalaisten kanssa. Tahot kutsuttiin yhteiseen keskustelutilaisuuteen, jossa keskusteltiin nykyisiin palveluihin liittyvistä haasteista. Tämän kaltainen hankinnan suunnitteluvaihe oli työläs ja aikaa vievä, mutta lopputuloksena saatiin erittäin kustannustehokas, merkittävästi kuntalaisia paremmin palveleva järjestelmä, joka yhdisti joukkoliikenteen ja kunnalliset kuljetuspalvelut. (2014)

Lue lisää >>


Kokemuksia ympäristökriteerien käytöstä joukkoliikenne-, henkilökuljetuspalvelu- sekä ajoneuvohankinnoissa

Syksyllä 2013 selvitettiin ympäristökriteerien käyttöä julkisissa ajoneuvo- ja kuljetus-palveluhankinnoissa. Selvitystä varten haastateltiin noin 20 kunnan tai muuta julkista hankintayksikköä. Tähän julkaisuun on koottu hankkijoiden ja palveluiden tarjoajien näkemyksiä ja vinkkejä siitä, miten ympäristökriteereitä kannattaa hankinnassa käyttää. (2013)
Kuljetuspalvelut esite (pdf) (158.3 KB)

Kokonaistaloudellisuus ratkaisee

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) bussilinjojen liikennöinnin tarjouskilpailuissa tehdään aina kokonaistaloudellinen arviointi. Hinnan osuus on noin puolet, muu koostuu kaluston laatuun kuten päästöihin liittyvistä seikoista. (2011)
HSL – Kokonaistaloudellisuus ratkaisee kuntien hankinnat (pdf) (1.2 MB)


Energiatehokkuus tuo kilpailukykyä

Kuljetusalaan kohdistuva paine energiatehokkuuden parantamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi kasvaa jatkuvasti. Energiatehokkuuden parantaminen leikkaa kuljetusyrityksen kustannuksia ja parantaa suoraan tulosta sekä kilpailukykyä. (2011)

TransEco-esimerkkikortti Energiatehokkuus tuo kilpailukykya (pdf) (161.1 KB)

Hybridibussit liikenteeseen

Suomi on EU:n jäsenenä sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja parantamaan energiatehokkuutta kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Ministeriöt ja alan liitot ovat solmineet joukkoliikenteen energiatehokkuussopimuksen vuosille 2008-2016. (2010)

TransEco-esimerkkikortti Hybridibussit liikenteeseen (pdf) (176.9 KB)

Energiatehokas jätekuljetushankinta

Itä-Uudenmaan jätehuolto Oy paransi jätteenkuljetus-ohjelmaa vuonna 2009 noudattamalla kalustovaatimus Euro 4 -päästöluokkaa ja tavoittelemalla ympäristötehokkuuden lisäämistä. (2009)

Itä-Uudenmaan Jätehuolto – Jätekuljetusten suunnittelu ja kilpailutus (pdf) (244.8 KB)
Kuljetuspalvelut

Kysy meiltä

hankintapalvelu@motiva.fiVoiko KTK-yritys kuulua energiatehokkuussopimukseen?

KTK (Kuorma-autojen tilausvälityskeskus) ei ole varsinainen kuljetusyritys vaan markkinointiyritys, jolla ei ole omaa ajokalustoa. KTK-tyyppinen yritys markkinoi osakasyrityksensä ajokalustoa ja palveluja kulloinkin kyseessä olevaan kuljetustarpeeseen. Osakasyrityksiä voi olla satoja. Myös julkisissa hankinnoissa KTK voi olla yksi tarjoajista, vaikka varsinaisen kuljetustyön tekee sen osakasyritys tai -yritykset. 

Koska KTK-yrityksellä ei ole omaa ajokalustoa, se ei voi samaan tapaan liittyä Tavarankuljetuksen ja logistiikan energiatehokkuussopimukseen (T-ETS) kuin kuljetusyritys. Se ei myöskään voi tulostaa aktiivijäsenyystodistusta KTK:n nimellä, koska raporttiin tarvittavat tiedot ovat vain kuljetusyritysten tiedoissa. Kuljetusyrityksen taas pitää olla liittynyt T-ETS:een voidakseen tulostaa aktiivijäsenyystodistuksen. Sama rajoitus pätee myös muihin kuljetusalan yrityksiin, joilla ei ole omaa ajokalustoa. 

KTK-yritys voi kuitenkin liittyä energiatehokkuussopimukseen erityisessä KTK-yritysten kategoriassa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että liittyessään se sitoutuu mm. huolehtimaan osakasyritystensä vuosiraportoinneista seurantajärjestelmään sekä informoimaan näitä energiatehokkuussopimuksen velvoitteista. T-ETS:een liittyneet KTK-yritykset listataan energiatehokkuussopimuksen sivuilla olevaan taulukkoon, jossa on ajantasainen lista sopimukseen liittyneistä yrityksistä. Motiva valvoo Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin toimeksiannosta myös KTK-yritysten liittymistä energiatehokkuussopimukseen.

Jos tarjouspyyntökierroksella vaaditaan aktiivijäsenyystodistusta tavalla tai toisella, KTK-yritys voi toimittaa tarjouksen liitteenä aktiivijäsenyystodistukset niistä energiatehokkuussopimukseen liittyneistä osakasyrityksistään, joiden palveluja se tarjoaa. KTK-yrityksen liittymisen energiatehokkuussopimukseen puolestaan voi todentaa edellä mainitusta taulukosta. (Lisätty 30.3.2015)


Miten kaasubussien ja sähköbussien päästövaatimukset voidaan asettaa tarjouspyyntöihin?

Myös kaasubusseilla moottoreiden tyyppihyväksyntään kuuluu Euro-päästöluokkavaatimukset. Tarjouspyyntöihin kaasubussien Euro-luokkavaatimuksen/-et voi asettaa samaksi kuin dieselbusseilla. Sähköbusseilla ei ole Euro-päästöluokkia. (Lisätty 30.3.2015)


Miten taloudellisen ajotavan osaamisen voisi huomioida kuljetuspalveluhankinnoissa?

Suosittelemme, että asetatte ajoharjoittelua sisältävän taloudellisen ajotavan koulutuksen vertailuperusteeksi. Todentamistapana voi käyttää todistusta käydystä kurssista (saa olla enintään 5 vuotta vanha). Jos haluatte painottaa taloudellista ajotapaa vieläkin enemmän, voitte antaa lisäpisteitä myös kuljettajakohtaisesta ajotavan seurannasta. Todentamiskeinona on todistus seurantajärjestelmän käyttöönotosta ja/tai selvitys siitä, kuinka suureen osaan ajokalustoa seurantalaitteisto on asennettu ja miten järjestelmän antamaa tietoa hyödynnetään yrityksessä.

Taloudellisella ajotavalla voidaan säästää n. 5-15 % polttoaineenkulutuksessa. Ajoharjoittelua sisältävällä koulutuksella päästään parempiin tuloksiin kuin pelkällä teoriakoulutuksella (ks. esim. www.ecodriving.com/hyotylaskuri >>). Lisätietoa eri kurssityypeistä ja Motivan suosittelemia kursseja löytyy sivustolta www.ecodriving.com >>. Taloudellista ajotapaa voi tukea ajotavan seurantalaitteilla sekä ottamalla ajotapakoulutus osaksi yrityksen johtamisjärjestelmää ja osaamisen kehittämistä. (Lisätty 27.3.2015)


Takaako sertifioitu ympäristöjärjestelmä tai liittyminen kuljetusalan energiatehokkuussopimukseen, että tarjoaja seuraa polttoaineen-/energiankulutusta?

Sertifioidut ympäristöjärjestelmät eivät automaattisesti sisällä kuljetusten polttoainekulutuksen seurantaa tai vähentämistä. Asiasta kannattaa siis pyytää erikseen kirjallinen selvitys.

Kuljetusalan vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset on solmittu ministeriöiden (LVM, TEM, YM), VR:n ja toimialaliittojen välillä. Sopimuksia on kaksi: joukkoliikenteen sopimus ja tavarankuljetusten ja logistiikan sopimus. Sopimusten tavoitteena on energiankulutuksen vähentäminen. Kun yritys liittyy sopimukseen, se sitoutuu parantamaan energiatehokkuuttaan ja raportoimaan siitä sähköiseen järjestelmään. Sopimusjärjestelmä on valvottu.

Energiatehokkuussopimukseen liittyneiltä yrityksiltä kannattaa pyytää nähtäväksi aktiivisjäsenyystodistus, jonka ne voivat tulostaa sopimusseurantajärjestelmästä halutulta ajanjaksolta. Todistuksesta voi tarkistaa, onko yrityksen suorittama kulutusseuranta riittävän aktiivista vaatimustasoonne nähden. Todistuksesta näkyy, onko yritys syöttänyt järjestelmään ajokaluston perustiedot ja suoritetiedot (kilometrit, polttoainelitrat). Siitä käy ilmi myös tuorein tallentamisajankohta ja tehdyt energiatehokkuustoimenpiteet. Todistus kertoo siis osaltaan yrityksen energiatehokkuustyön aktiivisuudesta. Epäselvissä tapauksissa yritykseltä kannattaa pyytää kirjallinen lisäselvitys polttoaineenseurannan säännöllisyydestä. (Päivitetty 27.3.2015)
Millä tavoin raskaan kaluston kuljetushankinnoissa voidaan ottaa energiatehokkuus ja CO2-päästöt huomioon?

Raskaalle kalustolle, eli kuorma-autoilla tai linja-autoille, ei ole yhtenäistä standardia hiilidioksidipäästöjen mittaamiselle. Siksi niille ei ole suositeltavaa asettaa CO2-vähimmäisvaatimuksia (ellei tilaaja itse määrittele, minkä mittausstandardin mukaan päästöt tulee mitata ja ilmoittaa). Henkilö- ja pakettiajoneuvoille yhtenäinen standardi on olemassa, joten niiden päästöille voidaan asettaa CO2-vähimmäisvaatimuksia.

Suosittelemme raskaan kaluston osalta, että CO2-päästöt ja energiatehokkuus otetaan hankinnassa huomioon vaatimalla palveluntarjoajalta polttoaineenkulutuksen ja/tai taloudellisen ajotavan seurannan järjestämistä. Seuranta voi olla auto- tai kuljettajakohtainen. Lisäksi tarjoajalla pitää olla toimintasuunnitelma kuljetusten energiatehokkuuden parantamiseksi sekä rutiinit sen seurantaan ja raportointiin. Vaatimukset voi harkinnan mukaan ajoittaa täytettäviksi joko tarjousvaiheessa tai sopimuskauden aikana.

Vaatimuksen voi todentaa kuljetusalan energiatehokkuussopimuksen todistuksella aktiivijäsenyydestä, ympäristöjohtamisjärjestelmällä tai -ohjelmalla ja sen seurantaraportilla tai muulla vastaavalla dokumentaatiolla, josta polttoaineenkulutuksen ja/tai taloudellisen ajotavan aktiivinen seuranta ilmenee. 

Halutessanne voitte edellyttää myös taloudellisen ajotavan koulutusta (ks. kysymys aiheesta yllä.
(Päivitetty 27.2.2015)


Tavarankuljetuspalvelun hankinta - Minkälaisia kriteereitä voisimme asettaa energiankulutukselle, hiilidioksidipäästöille sekä typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöille, kun osa kuljetuksista tapahtuu pakettiautoilla ja osa kuorma-autoilla? 

Pakettiautojen energiankulutus- ja hiilidioksidipäästövaatimukset suositellaan asetettavaksi kokoluokittain oheisen ohjeen mukaisesti: Motivan ohje – Julkiset henkilö- ja pakettiajoneuvohankinnat (pdf) (97.8 KB). Raskaan kaluston osalta suosituksemme löydät aiemman kysymyksen kohdalta.
Typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöt voi ottaa huomioon päästöluokkien eli nk. EURO-luokkien avulla. Luokitus perustuu EU:n tyyppihyväksyntädirektiiviin, jossa säädetään ajoneuvojen terveydelle haitallisten päästöjen enimmäisrajoista. Mitä suurempi EURO-luokka, sitä puhtaampia pakokaasupäästöt ovat. 

Usein pakettiautoille asetetaan vähimmäisvaatimukseksi EURO 4 tai EURO 5 ja kuorma-autoille/linja-autoille EURO III. Kuljetuspalveluiden osalta kaluston ikä ja päästöluokat kuitenkin vaihtelevat alueellisesti varsin paljon. Kannattaa siis tehdä markkinakartoitus ja sen perusteella tarvittaessa säätää vaatimustaso oman alueen tilanteeseen sopivaksi. Halutessanne voitte myös antaa lisäpisteitä vähimmäisvaatimusta paremmista päästöluokista. Suosittelemme, että sallitte myös jälkiasennettavat puhdistuslaitteistot keinona täyttää päästöluokkavaatimukset.

Tutustu päivitettyihin Motivan hankintaohjeisiin, joissa on ympäristökriteereitä sekä pakettiautoille, linja-autoille (raskaalle kalustolle) että kuljetuspalveluille:

(Päivitetty 27.3.2015)
Sivua päivitetty viimeksi 21.4.2017