liikenne

Katso myös: Kuljetuspalvelut  sekä  henkilö- ja pakettiajoneuvot

Joukkoliikenne

Julkinen sektori hankkii merkittäviä määriä erilaisia kuljetuksia kuten henkilökuljetuksia sekä tavarakuljetuksia. ELY-keskukset sekä muut palvelusopimusasetuksen mukaiset toimivaltaiset viranomaiset kilpailuttavat joukkoliikennepalveluja.

Kuljetuspalveluissa kalusto vaihtelee henkilöautoista pakettiautoihin ja raskaaseen kalustoon. Kuljetuspalvelun tarjoajalla on kaluston ympäristöominaisuuksien lisäksi mahdollisuus vaikuttaa omalla suunnittelulla, seurannalla, ajotavallaan ja kaluston huollolla palvelun haitallisiin ympäristövaikutuksiin.

Merkittävimmät ympäristövaikutukset

Kuljetuspalveluiden merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat hiilidioksidipäästöt sekä terveydelle haitalliset hiukkaspäästöt. Liikenne tuottaa viidenneksen Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Vuonna 2013 tämä oli noin 13 miljoonaa tonnia. Tästä tieliikenteen osuus on 72 prosenttia. Tästä liikenteen osuus on yli 90 prosenttia. Yli puolet terveydelle haitallisista hiilimonoksidi- eli häkäpäästöistä ja noin puolet hiilivety- ja typenoksidipäästöistä on peräisin liikenteestä.

Vaikka merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät ajoneuvojen käytön aikaisista päästöistä, ajoneuvon elinkaaren aikana syntyy kuitenkin paljon muitakin haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka liittyvät raaka-aineiden louhintaan, ajoneuvon käytöstä ottamiseen ja renkaiden sekä voiteluöljyjen haitallisiin aineisiin. Ajoneuvot kehittyvät koko ajan ympäristön kannalta paremmiksi, mutta ajoneuvojen ja liikenteen määrä kuitenkin lisääntyy.

Suositukset

  • Määrittele mikä Euro-luokituksen päästönormi kaluston tulee vähintään täyttää
  • Pyydä urakkakohtainen ympäristösuunnitelma, jossa on huomioitu myös energiatehokkuuden parantaminen. Suunnitelma sisältää yleensä kuvauksen toimenpiteistä ja seurantajärjestelmästä, joiden avulla yritys pyrkii parantamaan energiatehokkuutta sopimuskauden aikana.
  • Kannusta yritystä:
  • kehittämään kuljettajien taloudellisen ajotavan osaamista
  • ottamaan käyttöön ajotavan seurantajärjestelmiä
  • ottamaan käyttöön uusia käyttövoimaratkaisuja

Tarkempia ohjeita hankintoihin löydät Ympäristökriteerit -välilehdeltä.


Joukkoliikenne

Motiva: Julkiset joukkoliikennehankinnat

Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat - Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa(pdf) (596.1 KB)

Päivitetty 12/2017

Laajuus
12 s.

Lue ensin Näin käytät hankintaohjeitamme

Tätä Motivan ohjetta voidaan soveltaa joukkoliikennepalvelujen hankintaan. Ohjeessa esitetyissä esimerkeissä on otettu huomioon EURO-päästöstandarit niin maaseutu- ja seutuliikenteessä kuin kaupunkien paikallisliikenteessä.

Julkisen hankkijan on huomioitava ainakin seuraavat energia- ja ympäristövaikutukset henkilökuljetuspalveluhankinnoissaan:
  • energiankulutus
  • hiilidioksidipäästöt
  • sekä typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästötJoukkoliikenne

Selvitys energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa - Ajoneuvot ja kuljetuspalvelut

Motiva kartoitti toukokuussa 2017 valmistuneessa selvityksessä julkisen sektorin hankintayksiköiden kokemuksia ja tietotarpeita ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta hankinnoissa. Selvityksen sekä siihen liittyneen kyselyn mukaan julkisen sektorin toimijat ovat kiinnostuneita erilaisista tavoista tehostaa logistiikkaa ja ajoneuvojen käyttöä. Etenkin kuljetusten yhdistäminen ja liikkumisen uudet palvelut näyttäisivät lisääntyvän tulevaisuudessa.


Selvityksen mukaan vuonna 2012 voimaantullut laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa on vielä epäselvä monissa organisaatioissa. Lain vaatimista energia- ja ympäristövaatimuksista oli vastausten perusteella parhaiten osattu soveltaa typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöjä kuvaavaa Euro-päästöluokitusta. Huomattavasti vähemmän asetetaan vaatimuksia, jotka koskevat energiankulutusta ja niihin kytkeytyviä hiilidioksidipäästöjä. Työn tilaaja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. (2017)

Selvitys energia- ja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta hankinnoissa -_Ajoneuvot ja kuljetuspalvelut (pdf) (2.1 MB)

Selvitys sähköbussien edistämiseksi suomalaisilla kaupunkiseuduilla

Selvityksen tavoitteena on lisätä kaupunkien ja joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten tietoa sähköbussiliikenteen suunnitteluun ja hankintaan liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on myös edistää sähköbussien käyttöönottoa Suomessa ja tätä kautta tukea hallituspoliittisten, kansallisten ja EU-tason tavoitteiden toteutumista. Suomalaisten kaupunkiseutujen kokemusten keräämiseksi työssä haastateltiin HSL:n sekä Espoon, Tampereen ja Turun kaupunkien edustajia. (2017)

Liikennevirasto: Selvitys sähköbussien edistämiseksi suomalaisilla kaupunkiseuduilla (pdf) (4 MB)

Siuntion joukkoliikenne- ja kuljetuspalveluhankinta

Siuntion kunnassa kilpailutettiin joukkoliikennepalvelut sekä kunnalliset kuljetuspalvelut.  Hankinta aloitettiin huolellisella vuoropuhelulla kunnan edustajien, liikennöitsijöiden sekä kuntalaisten kanssa. Tahot kutsuttiin yhteiseen keskustelutilaisuuteen, jossa keskusteltiin nykyisiin palveluihin liittyvistä haasteista. Tämän kaltainen hankinnan suunnitteluvaihe oli työläs ja aikaa vievä, mutta lopputuloksena saatiin erittäin kustannustehokas, merkittävästi kuntalaisia paremmin palveleva järjestelmä, joka yhdisti joukkoliikenteen ja kunnalliset kuljetuspalvelut. (2014)

Lue lisää >>Kokemuksia ympäristökriteerien käytöstä joukkoliikenne-, henkilökuljetuspalvelu- sekä ajoneuvohankinnoissa

Syksyllä 2013 selvitettiin ympäristökriteerien käyttöä julkisissa ajoneuvo- ja kuljetus-palveluhankinnoissa. Selvitystä varten haastateltiin noin 20 kunnan tai muuta julkista hankintayksikköä. Tähän julkaisuun on koottu hankkijoiden ja palveluiden tarjoajien näkemyksiä ja vinkkejä siitä, miten ympäristökriteereitä kannattaa hankinnassa käyttää. (2013)
Kuljetuspalvelu esite (pdf) (158.3 KB)

Sähköbussit vauhdilla liikenteeseen

VTT:llä on tutkittu sähköisiä linja-autoja eBus-hankkeessa, joka kuuluu sekä Tekesin rahoittamaan EVE-ohjelmaan, että TransEcoon. Uusia mittausmenetelmiä on päästy onnistuneesti testaamaan ensimmäisillä sähköbusseilla. (2013)

Motivan tiedote: TransEco: Sähköbussit vauhdilla liikenteeseen


Kokonaistaloudellisuus ratkaisee

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) bussilinjojen liikennöinnin tarjouskilpailuissa tehdään aina kokonaistaloudellinen arviointi. Hinnan osuus on noin puolet, muu koostuu kaluston laatuun kuten päästöihin liittyvistä seikoista. (2011)
HSL – Kokonaistaloudellisuus ratkaisee kuntien hankinnat (pdf) (1.2 MB)

Energiatehokkuus tuo kilpailukykyä

Kuljetusalaan kohdistuva paine energiatehokkuuden parantamiseksi ja
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi kasvaa jatkuvasti. Energiatehokkuuden parantaminen leikkaa kuljetusyrityksen kustannuksia ja parantaa suoraan tulosta sekä kilpailukykyä. (2011)
TransEco-esimerkkikortti – Energiatehokkuus tuo kilpailukykya (pdf) (161.1 KB)

Hybridibussit liikenteeseen

Suomi on EU:n jäsenenä sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja parantamaan energiatehokkuutta kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Ministeriöt ja alan liitot ovat solmineet joukkoliikenteen energiatehokkuussopimuksen vuosille 2008-2016. (2011)
TransEco-esimerkkikortti – Hybridibussit liikenteeseen (pdf) (176.9 KB)

Joukkoliikenne

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme.

hankintapalvelu@motiva.fi

Mitä hankintoja koskee laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa?

Laki koskee tieliikenteeseen tarkoitettujen moottoriajoneuvojen ja tieliikenteeseen tarkoitetulla moottoriajoneuvolla suoritettavien henkilöliikenteen kuljetuspalvelujen julkisia hankintoja. Laissa tarkoitettuja henkilöliikenteen kuljetuspalvelujen hankintoja ovat joukkoliikennepalvelut ja muut henkilökuljetukset, kuten koulu- ja vammaiskuljetukset. Lain ulkopuolelle jäävät tavarankuljetukset ja esimerkiksi lumen auraus. Tieliikenteen moottoriajoneuvoiksi luokitellaan henkilöautot, pakettiautot, linja- ja kuorma-autot (ajoneuvoluokat M ja N). Esimerkiksi traktoreita, mopoja, moottoripyöriä ja kevyitä nelipyöriä (ajoneuvoluokka L) laki ei koske.


Takaako sertifioitu ympäristöjärjestelmä tai liikenteen energiatehokkuussopimukseen liittyminen, että tarjoaja seuraa polttoaineen-/energiankulutusta?


Sertifioidut ympäristöjärjestelmät eivät automaattisesti sisällä kuljetusten polttoainekulutuksen seurantaa tai vähentämistä. Asiasta kannattaa siis pyytää erikseen kirjallinen selvitys.

Kaikki liikennealan vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset päättyivät vuoden 2016 lopussa. Liikenteen energiatehokkuussopimukset olivat tavarankuljetus- ja logistiikka-alalle sekä joukkoliikenteelle. Sopimuskausi kesti 2008 - 2016. Vuoden 2017 alusta lukien mikään kuljetusyritys ei siis enää ole kuulunut kumpaankaan liikenteen energiatehokkuussopimuksista, joten liikenteen energiatehokkuussopimukseen kuulumista ei enää voi käyttää tarjouspyyntökierroksella millään tavoin.


Millä tavoin raskaan kaluston kuljetushankinnoissa voidaan ottaa myös energiatehokkuus ja hiilidioksidipäästöt huomioon?

Raskaalle kalustolle (kuorma-autoille tai linja-autot) ei ole yhtenäistä standardia hiilidioksidipäästöjen viralliselle mittaamiselle, joka olisi edellytyksenä virallisille ja vertailukelpoisille polttoaineenkulutus- ja päästöarvoille. Siksi niille ei ole mahdollista asettaa CO2-vähimmäisvaatimuksia, ellei tilaaja itse määrittele, minkä mittausstandardin mukaan päästöt tulee mitata ja ilmoittaa. Henkilö- ja pakettiautoille yhtenäinen standardi on olemassa, joten niiden päästöille voidaan asettaa CO2-vähimmäisvaatimuksia.

Raskaassa kalustossa CO2-päästöt ja energiatehokkuus voidaan kuitenkin ottaa hankinnassa huomioon vaatimalla palveluntarjoajalta polttoaineenkulutuksen ja/tai taloudellisen ajotavan seurannan järjestämistä. Seuranta voi olla auto- tai kuljettajakohtainen. Lisäksi tarjoajalla pitää olla toimintasuunnitelma kuljetusten energiatehokkuuden parantamiseksi sekä rutiinit sen seurantaan ja raportointiin. Vaatimukset voi harkinnan mukaan ajoittaa täytettäviksi joko tarjousvaiheessa tai sopimuskauden aikana.

Vaatimuksen voi todentaa ympäristöjohtamisjärjestelmällä tai -ohjelmalla ja sen seurantaraportilla tai muulla vastaavalla dokumentaatiolla, josta polttoaineenkulutuksen ja/tai taloudellisen ajotavan aktiivinen seuranta ilmenee.

Mihin ympäristövaatimuksiin Euro-päästöluokkavaatimuksen avulla voidaan vaikuttaa?

Euro-päästöluokka kertoo pakokaasujen terveydelle haitallisten aineiden (typenoksidi, hiilivedyt, hiukkaset, häkä) päästöistä, mutta se ei kerro auton energiankulutuksesta (energiatehokkuudesta) tai hiilidioksidipäästöistä. Euro-päästöluokkavaatimuksilla voidaan siis vaikuttaa vain paikalliseen ilmanlaatuun mutta ei kasvihuonekaasupäästöihin. Se kattaa yhden osa-alueen lain asettamista vaatimuksista.


Sivua päivitetty viimeksi 12.12.2017